Ideari

Missió

Els nostres residents són persones en l’etapa del final de la vida, tant per les característiques d’edat molt avançada com per la seva situació de salut, emmarcada per malalties cròniques, degeneratives, amb greus dèficits sensoperceptius i una gran fragilitat.

Aquesta realitat ens indica que no seria procedent marcar objectius terapèutics encaminats a què la persona recuperi els graus d’autonomia anteriors a l’inici dels processos que van motivar el seu ingrés.

Per tant, aquesta situació ens encamina a desenvolupar un model de centre en el qual la intervenció multi disciplinar individualitzada i adaptada a cada situació es du a terme en un entorn (el centre) que afavoreix, en tots els aspectes, a proporcionar el màxim benestar i confort, del matí a la nit i tots els dies de l’any, als residents, famílies i professionals.

Valors

L’atenció individualitzada integral i continuada des de l’ingrés fins al final de la intervenció, és el valor fundacional del Centre Olivaret. S’inclou l’ètica i la bioètica, la interdisciplinarietat i el pacte terapèutic amb la família.

Ideari
Ideari

Ideari funcional

L’ideari funcional del Centre està basat en tres corrents o models assistencials:

Entorn de vida

Corrent molt estesa a Canadà i al Nord d’Europa per la qual es considera la intervenció en l’entorn del pacient com un valor d’elevat poder terapèutic i generador de benestar i confort per a les persones.

Hospices

És un model desenvolupat a Anglaterra amb el qual s’ofereixen espais dissenyats per donar el millor confort, benestar, suport emocional i espiritual, tant per al pacient com a tota la família, quan els malalts arriben a la fase avançada de la seva malaltia terminal. L’objectiu d’aquests llocs és tractar que els seus pacients puguin disposar del temps que el resten amb una gran qualitat de vida; mantenir-los lliures de dolor, conscients i controlar els símptomes que es fan presents per la malaltia en si. Es busca que l’ambient sigui el més semblat possible a la seva llar i que puguin també estar envoltats dels seus sers estimats per així continuar amb la seva vida familiar i morir amb dignitat.

Tom Kitwood

Respecte a l’atenció a les persones que pateixen demència, el Centre ha adoptat el model que proposa Tom Kitwood (iniciat al nord d’Anglaterra i, actualment, en expansió en tot el món), amb el qual es proposa empatitzar amb la persona, amb les seves necessitats i permetre el desenvolupament de la seva independència, individualitat i autonomia el major temps possible.

Objectius assistencials

Els nostres objectius assistencials estan encaminats a:

 • La conservació de les capacitats residuals dels residents en les àrees bio-psico-socials i espirituals.
 • La prevenció de les complicacions relacionades amb les patologies i la fragilitat.
 • Les cures pal·liatives de control de símptomes i confort en totes les etapes i, molt especialment, en les situacions d’empitjorament i agonia.
 • L’acompanyament i el suport emocional del resident i la seva família en totes les etapes del procés assistencial, des dels contactes previs a l’ingrés fins després de l’alta i posteriors a la mort, afrontant els reptes de cada moment.
 • L’acollida, adaptació del resident i l’acompanyament a la família en l’impacte dolorós que comporta la decisió d’ingrés i separació del familiar.
 • L’afrontament del diagnòstic i pronòstic.
 • La preparació a l’alta i l’acomiadament del centre.
 • La d’empitjorament i/o pèrdues funcionals, físiques, psíquiques i afectives.
 • El procés d’agonia i mort.
 • La ubicació idònia del resident dins el centre, en els espais, activitats, programes i dinàmiques de vida quotidiana que permetin el nivell més gran possible d’autonomia i confort en cada etapa del procés assistencial.
 • La consulta participativa als residents que puguin expressar demandes i opinions de forma sistemàtica en l’elecció de vàries opcions possibles, que és la norma en l’activitat quotidiana de totes les àrees del Centre.
Ideari | Objectius assistencials

Equip multidisciplinari

Aquest ideari i objectius assistencials s’aconsegueixen gràcies a l’equip multidisciplinari del nostre centre , format per professionals especialitzats capaços de comprometre’s, comunicar-se i prendre decisions de forma metòdica, disciplinada i consensuada, generant una dinàmica complexa anomenada “interdisciplinarietat”.